Apple iOS thêm hướng dẫn thao tác tin cậy: Android Android hướng dẫn thao tác cấp quyền: ×

Lưu ý: Vui lòng thực hiện các bước sau sau khi APP được cài đặt thành công骤

Lưu ý: Vui lòng làm theo các bước dưới đây để cài đặt APP

Liên kết này chỉ hỗ trợSafari
Xin vui lòng tạiSafariMở trong。